Umhverfismál

 

Norðurál hefur náð góðum árangri við að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda, minnka sóun og bæta nýtingu hráefna. Losun frá framleiðslu er með því lægsta sem þekkist í heiminum með vönduðum vinnubrögðum og skilvirku eftirliti með rekstri. Losun utan framleiðslu minnkar stöðugt og þar er unnið eftir nákvæmri aðgerðaáætlun og skýrum markmiðum.

 

Norðurál leggur áherslu á að starfsemi fyrirtækisins sé í sátt við umhverfið. Stöðugt er unnið að lágmörkun umhverfisáhrifa og ábyrgri nýtingu orku og hráefna. Norðurál stuðlar að auk- inni umhverfisvitund og þátttöku starfsfólks í umbótum. Norðurál uppfyllir kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum og reglum um umhverfismál.

 

Umhverfismarkmið

 

 • Lágmörkun losunar
 • Starfsfólk þekki umhverfisáhrif starfseminnar
 • Ábyrg endurnýting og förgun

 

Kolefnishlutleysi

 

Norðurál framleiðir ál með einu lægsta kolefnisspori í heimi. Þegar litið er á ferlið í heild, frá vinnslu hráefna til afhendingar fullunninnar vöru, nemur kolefnisspor áls frá Norðuráli einungis um fjórðungi af heimsmeðaltalinu. Við stefnum að því að verða fyrsta álver í heiminum sem framleiðir kolefnishlutlaust ál.

 

Stærsta uppspretta gróðurhúsalofttegunda frá álverum er CO2 sem losnar við bruna á kolefnisskautum við rafgreiningu á áli. Með bestu fáanlegri tækni er ekki til önnur aðferð til að framleiða ál. Þess vegna er einkum horft til tveggja leiða til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá álverum:

 

1. Að þróa nýja tegund skauta þar sem kolefni binst ekki súrefni. Það hefði í för með sér að losun CO₂ yrði hverfandi.

 

2. Að fanga CO₂ úr útblæstri kerskála og háfa. Stærsta áskorunin er sú að styrkur CO₂ per rúmmál í útblæstri er lítill, eða álíka mikill og í andrúmsloftinu.

 

Norðurál tekur þátt í þróunar- og nýsköpunarverkefnum sem miða að því að gera álframleiðslu okkar að fullu kolefnishlutlausa. Meðal verkefna sem verða unnin á Íslandi þar sem hugvit og þekking sérfræðinga Norðuráls leikur lykilhlutverk:

 

 • Norðurál og norska fyrirtækið Ocean Geoloop munu starfa saman að því að þróa lausn um að fanga CO₂ sem losnar við framleiðsluna. Tæknin styðst við vatnsaflsvél sem nýtir CO₂ frá álverinu til raforkuframleiðslu, sem skilar sér síðan í sjálfvirkri kolefnistökulausn fyrir Norðurál.
 • Norðurál og Qair Group, sem er framleiðandi endurnýjanlegrar raforku, stefna á þróun lausna til að fanga og binda koldíoxíð sem losnar við álframleiðsluna. Áætlanir Qair miða að því að nýta CO₂ til framleiðslu á rafeldsneyti (e-fuel).
 • Norðurál styður við nemendur í HR vegna verkefna sem miða að kolefnishlutleysi. Stuðningurinn hefur verið í tengslum við umsóknir um styrki og aðgengi að gögnum og sérfræðingum.
 • Nýverið fékk Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir, prófessor við verkfræðideild Háskólans í Reykjavík, styrk úr Rannsóknarsjóði fyrir doktorsnema og mun helga sig því verkefni að gera styrk koldíoxíðs í úblæstri Norðuráls hærri svo hægt sé að nota lausnir eins og til dæmis Carbfix.
 • Norðurál er eitt þeirra fyrirtækja, sem ásamt stjórnvöldum og OR, er aðili að viljayfir­lýsingu un að kanna hvort CarbFix geti orðið raunhæfur kostur til þess að draga úr losun CO₂ frá stóriðju. Sem stærsti viðskiptavinur OR höfum við frá upphafi komið að CarbFix verkefninu.
 • Norðurál hefur aðstoðað Arctus Metal sem vinnur að því að þróa kolefnislaus rafskaut.

 

Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum

 

Umhverfisáhrif vegna losunar gróðurhúsalofttegunda af starfsemi Norðuráls eru tvíþætt. Annars vegar eru það umhverfisáhrif sem fylgja álframleiðslunni sjálfri, sem falla undir viðskiptakerfi ESB (ETS) og hins vegar þau almennu umhverfisáhrif sem fylgja rekstri stórs fyrirtækis. Við erum því í raun með tvenns konar umhverfisbókhald fyrir losun gróðurhúsalofttegunda: eitt sem heldur utan um framleiðsluhlutann og annað sem heldur utan um losun sem verður til við annan rekstur fyrirtækisins.

 

Við höfum sett okkur metnaðarfull markmið þegar kemur að álframleiðslunni sjálfri, en ekki síður um að lágmarka losun gróðurhúsalofttegunda sem ekki fellur undir viðskiptakerfi ESB. Þetta er í samræmi við skuldbindingar Íslands gagnvart Parísarsamningnum og höfum við sett okkur markmið um að árið 2030 skuli losun hafa dregist saman um a.m.k. 40% miðað við árið 2015. Jafnframt skuli urðun á blönduðum úrgangi hafa dregist saman um minnst 40% fyrir árið 2030 miðað við árið 2015.

Nú þegar hefur góður árangur náðst. Losun gróðurhúsalofttegunda sem áætlunin nær til hefur dregist saman um 35% og magn úrgangs til förgunar um 70%.


Olíunotkun véla og tækja er stærsti hlutinn af heildinni og þar hefur þegar náðst 29% samdráttur

 

Aðgerðaáætlun okkar í loftslagsmálum felur í sér 10 aðgerðir sem taka á stærstu losunar­þáttum í þeim hluta starfseminnar sem fellur ekki undir viðskiptakerfi ESB um losunar­heimildir eða sjálfa álframleiðsluna.

Nánari grein er gerð fyrir aðgerðaáætlun okkar í loftslagsmálum hér.

 

Umhverfisvöktun

 

Nánasta umhverfi Norðuráls, Grundartangi og Hvalfjörður, er eitt mest rannsakaða svæði á Íslandi. Óháðir aðilar hafa eftirlit með um 100 mæliþáttum í lofti, sjó og ferskvatni, húsdýrum og gróðri til að ganga úr skugga um að starfsemi fyrirtækja á Grundartanga hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfið. Umhverfisvöktun iðnaðarsvæðisins á Grundartanga fer fram samkvæmt umhverfisvöktunaráætlun sem gerð er skv. starfsleyfum og samþykkt af Umhverfisstofnun. Þau fyrirtæki sem taka þátt í umhverfisvöktuninni eru Elkem Ísland, Norðurál Grundartanga og Alur álvinnsla.

 

Nýjustu útgáfu skýrslu um Umhverfisvöktun má finna hér.

Mælistaðir – eftirlit með staðbundinni losun

Símælingar á framleiðslusvæði

 

Fylgst er með flúorlosun, ryklosun og brennisteinslosun frá kerskálum og þurrhreinsi- virkjunum með símælingum og árlegum samanburðarmælingum ytri aðila. Mælingar á losun flúors um rjáfur kerskála byggjast annars vegar á mælingum á styrk flúorgass í rjáfrinu með leysigeisla og hins vegar á mælingum á loftmagni út um rjáfur með loftflæðimælingum.

 

Grænt Bókhald

Markmið okkar er að nýta allt hráefni eins vel og kostur er og gera ítarlega grein fyrir því hvað verður um öll efni sem til okkar koma. Norðurál heldur Grænt bókhald, sem er nákvæm skrá yfir allt efni sem kemur til álversins og allt sem fer frá því. Bókhaldið sýnir með skýrum hætti að við höfum náð verulegum árangri á fjölmörgum sviðum. Allt frá bættri nýtingu hráefnis að endurvinnslu lífræns úrgangs í mötuneytinu.

 

Starfsfólk, hráefni og auðlindanotkun

Losun efna og meðhöndlun úrgangs

Urðun á almennum blönduðum úrgangi frá starfsemi Norðuráls hefur verið hætt. Þess í stað er hann mótaður í orkukubba af móttökuaðila og þeir fluttir út, mestmegnis til Danmerkur, þar sem þeir eru brenndir til orkunýtingar. Orkan úr því ferli er nýtt til húshitunar og rafmagnsframleiðslu þar sem annars væru notuð kol að stórum hluta. Úrgangurinn nýtist því sem eldsneyti í stað þess að safnast upp í landfyllingum hér á landi með tilheyrandi losun gróðurhúsalofttegunda.

 

Úrgangur

Losun í loft

Notkun eiturefna og hættulegra efna (Xn, T, Tx, C, Xi, E, Fx, F, O, N)

Framleiðsla og hráefnanotkun

Kolefnislosun

 

Fyrir nokkrum árum tókum við hjá Norðuráli ákvörðun um að þróa vörulínu, Natur-Al™, sem svarar kalli neytenda um aukið gagnsæi og upplýsingagjöf. 

Það er ekki nóg að segja fólki að varan sé umhverfisvæn. Það verður að vera hægt að styðja þá fullyrðingu með gögnum og rekja framleiðsluferlið allt. Við skoðuðum því allt framleiðsluferlið með nákvæmum hætti, frá því að báxít er grafið upp og þar til fullunnið ál er komið til viðskiptavinar með vistferilsgreiningu (e. Life Cycle Assessment) á því áli sem fyrirtækið framleiðir.

 

Greiningin miðast við vistferli álsins frá vöggu að hliði (e. cradle-to-gate) þar sem tekið er tillit til framleiðslu og flutninga hráefna, staðbundinnar losunar mengandi efna og myndunar úr- gangs auk flutnings á lokaafurð framleiðslunnar á markað í Evrópu. Líkan fyrir alla virðiskeðju álframleiðslunnar var útbúið með upplýsingum frá Alþjóðasamtökum álframleiðenda (IAI) ásamt gögnum úr framleiðsluferli Norðuráls. Greiningin var gerð í samræmi við ISO staðla 14040:2006 og 14044:2006 og við framkvæmd hennar var notast við hugbúnaðinn GaBi frá Thinkstep, sem og alþjóðlega gagnabanka. Við greininguna voru notuð fimm ára meðaltals- gögn úr framleiðsluferli Norðuráls til að fá lýsandi mynd af ferlinu.

 

Afraksturinn er vörumerkið Natur-AlTM, sem er skrásett vörumerki beggja vegna Atlants- hafsins. Ál undir merkjum Natur-AlTM hefur kolefnisspor sem er undir 4 tonnum koltvíoxíðígilda á hvert tonn af áli, og er þar allt tekið með í reikninginn – öflun báxíts og vinnsla áloxíðs til ál- vinnslu og flutningur alla leið til kaupanda. Heildarlosun koltvíoxíðígilda við framleiðslu Natur- AlTM er innan við fjórðungur af meðallosun álframleiðslu í heiminum, sem er um 18 tonn á hvert tonn af áli.

Vistferilsgreiningin er unnin af óháðum aðila og við getum boðið viðskiptavinum okkar öll gögn sem þarf til að greina kolefnisspor á neytendavörum sem framleiddar eru úr Natur-Al™ áli.

 

Við hjá Norðuráli erum sannfærð um að framtíðin liggi í vöruþróun sem þessari. Þetta verkefni sýnir líka fram á mikilvægi áframhaldandi þróunar og nýsköpunar í geirum eins og okkar.

 

Þróun milli ára

Kolefnislosun vegna samgangna

 

Losun vegna flugferða starfsfólks Norðuráls erlendis nam tæpum 11 tonnum koldíoxíðígilda árið 2022 sem er 5% minna en viðmiðunarárið 2015.

Hjá Norðuráli ferðast stór hluti starfsmanna samferða til og frá vinnu í bílum Norðuráls. Með samakstri er dregið verulega úr heildarfjölda bílferða starfsmanna til og frá vinnu, og þannig er dregið úr óbeinni losun frá starfsemi Norðuráls. Losun frá samakstri hefur dregist saman ár frá ári og skýrist það af innleiðingu 48 rafmagnsbíla auk þess sem lögð hefur verið áhersla á sparneytni bíla og bætta sætanýtingu. Þessar aðgerðir hafa skilað samdrætti í losun koldí- oxíðs sem nemur 54 tonnum, eða tæplega 20.000 lítrum af olíu á ári. Það er 24% samdráttur frá árinu 2015.

 

Efnisnotkun

 

Við veljum hráefni okkar eins vel og kostur er til að framleiða meira af verðmætari og um- hverfisvænni vöru. Losun CO2 vegna álvinnslu er minni á Íslandi en í nokkru öðru framleiðslu- landi. Þessi árangur næst með góðu starfsfólki og stöðugleika í rekstri, ásamt notkun um- hverfisvænna orkugjafa. Skýr umhverfisvitund gegnir lykilhlutverki á öllum stigum framleiðslunnar, allt frá aðföngum í fjarlægum löndum að hámarksnýtingu og endurvinnslu hráefna.

Betri nýting

 

Þurrhreinsivirki á framleiðslusvæði Norðuráls sjá til þess að flúor endurnýtist í framleiðslu- ferlinu. Yfir 99% þess flúors sem notaður er til álframleiðslunnar er fangaður í virkinu og hann er svo notaður aftur og aftur. Eftir að rafskaut hafa gegnt sínu hlutverki í kerskála eru skautleifar sendar til framleiðenda skautanna í Vlissingen í Hollandi. Þar eru þær notaðar í framleiðslu á nýjum skautum sem aftur eru notaðar við álframleiðslu hjá Norðuráli. Það gjall sem fellur til á framleiðslusvæði Norðuráls fer til vinnslu hjá nágrönnum okkar í Al á Grundartanga. Alur vinnur ál úr gjallinu sem aftur er notað í framleiðslu á áli hjá Norðuráli.

 

Endurvinnsla og förgun

Frá árinu 2015 hefur losun vegna með- höndlunar úrgangs dregist saman um 96 tonn koldíoxíðígilda, eða um 68%.

Norðurál leggur ríka áherslu á að draga úr myndun úrgangs og að auka endurvinnsluhlutfall. Úrgangur frá Norðuráli skiptist gróflega í endurunninn úrgang, óendurnýtanlegan fram- leiðsluúrgang til urðunar í flæðigryfjum, fastan úrgang, efni frá fráveitu og spilliefni.

 

Í aðgerðaáætlun Norðuráls er metin losun frá urðun á almennum úrgangi, bæði blönduðum úr- gangi frá kaffistofum og grófum úrgangi, og jarðgerð á lífrænum úrgangi. Samhliða því að urðun á blönduðum úrgangi frá starfsemi Norðuráls var hætt vorið 2021 dróst losun frá þessum flokki verulega saman. Eftir stendur óbrennanlegur grófur úrgangur sem er ekki tækur til orkunýt- ingar en áfram verður unnið að því að lágmarka myndun úrgangs og finna efninu annan farveg.

 

Förgun hefur dregist saman um 68% frá árinu 2015.

Norðurál stuðlar að aukinni umhverfisvitund og þátttöku starfsfólks í umbótastarfi. Allt starfsfólk Norðuráls fær bónusgreiðslur sem eru m.a. tengdar frammistöðu fyrirtækisins á sviði umhverfismála.

 

Árið 2022 voru rétt rúm 80% af úrgangi sem féll til vegna starfsemi Norðuráls endurunnin. Stærstur hluti þess er framleiðsluúrgangur á borð við skautleifar og kolaryk. Jafnhliða bættri nýtingu hráefna hefur áhersla verið lögð á að minnka almennan úrgang frá öðru en fram- leiðslu og bæta endurvinnslu á honum. Árið 2016 var til að mynda hafin flokkun á lífrænum úrgangi frá mötuneyti sem fer til meðhöndlunar í gas- og jarðgerðarstöð SORPU þar sem til verður næringarefnaríkur jarðvegsbætir og metangas sem nýtist sem eldsneyti. Þá var stórt skref stigið með útskiptum plastpoka fyrir fjölnota bakka til dreifingar á kosti úr mötuneyti til kaffistofa innan verksmiðjunnar. Hugmyndin að þessum umbótum varð til hjá starfsfólki við verkefnavinnu í Stóriðjuskóla Norðuráls. Þeim reiknaðist til að með innleiðingu fjölnota bakka væri komist hjá notkun 12.500 plastpoka á ári.

Móttökustöðvar

Á kaffistofum og starfssvæðum Norðuráls eru flokkunarstöðvar sem taka á móti plasti, pappa, almennu rusli og spilliefnum þar sem það á við. Starfsfólk hvers svæðis ber ábyrgð á að losa þessar tunnur á móttöku- stöðvum sem sýndar eru á yfirlitsmynd. Á móttökustöðvum er móttaka fyrir þá flokka af rusli sem fellur til á hverju svæði. Starfsmaður sorp- hirðu sér um að safna saman sorpi frá móttökustöðvum og koma á sorp- söfnunarsvæði fyrirtækisins. Á sorpsöfnunarsvæðinu er sorpið svo flokkað enn betur þegar það á við og rúmmál þess minnkað til að draga úr akstri við flutning á því.

 

Norðurál stuðlar að aukinni umhverfisvitund og þátttöku starfsfólks í umbótastarfi. Allt starfsfólk Norðuráls fær bónusgreiðslur sem eru m.a. tengdar frammistöðu fyrirtækisins á sviði umhverfismála.

Hvergi á að vera aðeins tunna fyrir almennan úrgang, hvorki á skrifstofum eða á framleiðslu- svæðinu, þar sem þeim hefur öllum verið skipt út fyrir flokkunarstöðvar.

Orkunotkun

 

Ísland er eitt örfárra landa í heiminum sem framleiða rafmagn nær eingöngu úr endurnýjan- legum og umhverfisvænum orkugjöfum. Rafmagnið nýtum við að langstærstum hluta til að vinna hreint ál úr áloxíði og nálgast hlutur Íslands 2% af heimsframleiðslunni. Til framleiðsl- unnar árið 2022 notaði Norðurál 4.567 GWst af hreinni endurnýjanlegri raforku, sem er um fjórðungur allrar raforku sem framleidd er á Íslandi. Rafmagnsnotkun í kerskála á hvert fram- leitt tonn af áli var 13,8 MWst/t Al.

 

Aðgerðir til að draga úr orkunotkun

 

Norðurál notar 100% endurnýjanlega raforku við alla framleiðslu. Hingað til hefur álið okkar verið endurbrætt í Evrópu til áframvinnslu, þar sem notuð er raforka með stærra kolefnisspori. Í nýrri framleiðslulínu Norðuráls er stigið skref í átt að fullunninni vöru þar sem framleiddir verða álsívalningar. Engin aukalosun verður við framleiðslu þeirra og orkuþörf verður mun minni en ef þeir væru steyptir erlendis. Áætlaður orkusparnaður er um 40%.

 

Í aðgerðaáætlun Norðuráls í loftslagsmálum er olíunotkun véla og tækja stærsti hlutinn af heildinni og stærstu tækifærin snúa að orkuskiptum á þeim búnaði samhliða endurnýjun. Á síðastliðnum árum hafa sextán vinnuvélar, m.a. rafmagnsdráttarvélar og rafmagnslyftarar verið teknar í notkun. Árangur þeirra aðgerða er þegar sýnilegur og eru frekari útskipti áætluð strax á nýju ári. Milli áranna 2015 og 2022 dróst olíunotkun á vélar og tæki saman um alls 157.000 lítra eða sem nemur samdrætti í losun upp á 429 tonn koldíoxíðs.

 

Raunlosun frá vélum og tækjum með markmið um 40% minnkun.

Vatn og frárennsli

 

Vatn sem veitt er til Norðuráls kemur frá vatnsbóli Tungu og Hlíðarfót í Svínadal.

 

Ferskvatnsnotkun á árinu 2022 nam um 163.733 m3. Þar af var neysluvatn um 65.493 m3 og iðnaðarvatn 98.240 m3. Kælikerfi afriðla notar árlega um 7.884.000 m3 af sjó.

 

Ársfjórðungslega eru gerðar mælingar á styrk efna í frárennsli frá svæði Norðuráls og tvisvar á ári eru gerðar greiningar á olíuefnum í kælivatni frá afriðlum og steypuskála. Frárennslis- mælingar eru framkvæmdar af Verkís þar sem styrkur flúors, svifagna, olíu/fitu og áls er mældur. Efnagreiningar á kælivatni eru framkvæmdar af Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði hjá Háskóla Íslands.

 

Líffræðileg fjölbreytni

 

Umhverfisvöktun iðnaðarsvæðisins á Grundartanga felur í sér rannsóknir og eftirlit með um 100 mæliþáttum í og við Hvalfjörð. Tilgangurinn er að ganga úr skugga um að starfsemi fyrirtækja á Grundartanga hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfið. Umhverfisvöktun er framkvæmd af óháðum aðilum sem annast mismunandi eftirlitsþætti.

 

Eftirfarandi þættir voru vaktaðir á árinu: loftgæði (andrúmsloft og úrkoma), ferskvatn, sjór við flæðigryfjur, gróður (gras, lauf og barr), hey og grasbítar (sauðfé og hross).

 

Á árinu 2022 voru tekin um 400 sýni á um 120 sýnatökustöðum.

 

Skýrslu fyrir árið 2022 má finna hér.

Tilkynningar og frávik

 

Álver Norðuráls á Grundartanga hefur starfsleyfi fyrir framleiðslu á allt að 350 þúsund tonn- um af áli á ári. Starfsleyfið er gefið út af Umhverfisstofnun og gildir til 16. desember 2031.

 

Árið 2022 fóru fram tvær eftirlitsheimsóknir á vegum Umhverfisstofnunar. Eftirlit fer fram samkvæmt starfsleyfi og mæliáætlun.

 

Hægt er að nálgast skýrslur úr eftirlitsheimsóknum á vef Umhverfisstofnunar.

 

Umhverfisvöktun í kringum iðnaðarsvæðið á Grundartanga er samkvæmt umhverfisvöktunaráætlun sem gildir til ársins 2028, með samþykki Umhverfisstofnunar.

 

Þá heldur Norðurál grænt bókhald í samræmi við reglugerð nr. 851/2002 og skilar því endurskoðuðu til Umhverfisstofnunar fyrir 1. maí ár hvert. Einnig er fært útstreymisbókhald í samræmi við reglugerð nr. 990/2008.

 

Fjórar tilkynningar voru sendar á Umhverfisstofnun árið 2022:

 

 1. Tilkynning vegna tölvuárásar á móðurfélag Norðuráls sem varð þess valdandi að innri umhverfismælingar vistuðust ekki á meðan unnið var að viðbrögðum. Átti þetta einungis við um hluta gagna í viku sjö.
 2. Tilkynning vegna tímabundinna skertra afkasta í þurrhreinsivirki vegna viðhalds. Virk- ið var úr rekstri í 40 mínútur og á 85% afköstum í tæpan sólarhring.
 3. Tilkynning um niðurstöður loftgæðamælinga á Kríuvörðu apríl til júlí 2022.
 4. Tilkynning um skipulagt viðhald við síuskipti í þurrhreinsivirki.

 

Umhverfisáhrif birgja

 

Norðurál fól verkfræðistofunni Eflu að framkvæma vistferilsgreiningu (e. Life Cycle Assessment) á því áli sem fyrirtækið framleiðir. Greiningin miðast við vistferli álsins frá vöggu að hliði (e. cradle-to-gate) þar sem tekið er tillit til framleiðslu og flutnings hráefna, staðbund- innar losunar mengandi efna og myndunar úrgangs. Umhverfisáhrif allra hlekkja í fram- leiðslukeðjunni voru metin og skrásett. Þar sjáum við svart á hvítu hvar og hvernig má haga innkaupum og hanna framleiðsluferlið til að lágmarka umhverfisáhrif.

 

Við beinum viðskiptum okkar til ábyrgra súrálsframleiðenda. Í því ferli höfum við útilokað ákveðna framleiðendur vegna gæða og neikvæðra umhverfisáhrifa. Erlendir birgjar undir- gangast reglur og staðla móðurfélags Norðuráls, Century Aluminum.

 

Norðurál á Grundartanga hlaut alþjóðlega ASI vottun um umhverfisvæna og ábyrga fram- leiðslu, fyrst þeirra álfyrirtækja sem starfa á Íslandi. Vottunin staðfestir að starfsemi og við- skiptahættir fyrirtækisins eru samfélagslega ábyrg og framúrskarandi á sviði umhverfis- vænnar framleiðslu.

 

ASI vottunin tekur til 59 þátta í starfsemi fyrirtækisins, allt frá öflun hráefnis um allan heim að endanlegri afurð.